Leveringsvoorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Vloeren Leg Bedrijf (VLB) Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Overvliet 29 te (3545 NG) Utrecht hierna te noemen: “gebruiker”

Artikel 1. Definities
Gebruiker; de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever; degene in wiens opdracht de leveringen en/of te verrichten werkzaamheden’ dienen te geschieden;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings-, en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken. Noch tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende lncoterms van toepassing zijn.
De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever gebruiker daarom schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd eik gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
- Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
- In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
- Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. De garantie geldt niet indien door een derde aanpassingen en of modificaties gedaan zijn aan hetgeen door gebruiker is geleverd en gemonteerd. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de opdrachtgever recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: Indien gebruiker met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
- in Euro;
- exclusief BTW;
- op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden;
- exclusief transportkosten;
- af magazijn/fabriek
Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen
De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord. In casu; Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 14. Emballage
De opdrachtgever is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging. Indien de opdrachtgever leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen de in de offerte gestelde en/of op de factuur aangegeven termijn na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van de gestelde termijn na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zuilen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Kredietbeperking
Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd; Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
- over de eerste  6.500,00 euro 15%
- over het meerdere tot  13.000, 00 euro 10%
- over het meerdere tot  32.500, 00 euro 8%
- over het meerdere tot  130.000,00 euro 5%
- over het meerdere 3%

Artikel 18, Verplichtingen en aansprakelijkheid
De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van gebruiker.
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die gebruiker, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer.
De opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.
Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat gebruiker jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;
b. gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs-  en andersoortige stagnatie;
c. de aansprakelijkheid van gebruiker, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker in voorkomend geval uitkeert;
d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker - om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van gebruiker, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW,
- uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door de Inlener dan wel de Intermediair uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen verminderd met de op die facturen vermelde loonkosten van de Werknemer;
- uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 per aanspraak.
Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker, en/of van Werknemers.
Alle ondergeschikten van gebruiker kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als gebruiker beroepen op de bovenstaande bepalingen.
Schade waarvoor gebruiker aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
Een aansprakelijkheidsvordering jegens gebruiker vervalt binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.


LEVERINGSVOORWAARDEN
Voorwaarden VLB Nederland.pdf (180.52KB)
LEVERINGSVOORWAARDEN
Voorwaarden VLB Nederland.pdf (180.52KB) 
 
 
 
E-mailen
Bellen